ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ ,  ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА ТЕЛЕФОНИ:
0884850024 ; 0884850026 ; 0884850011

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уважаеми клиенти, Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт! Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "Елнита" ООД (наричан по-долу moderendom.com) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн moderendom.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от „Елнита" ООД (наричани за краткост Услуги). Ако сте пълнолетно  и дееспособно физическо лице и сте  съгласен с настоящите общи условия, отбележете съгласието си в полето „Съгласен съм с Общите условия”. След извършване на това отбелязване се счита, че сте запознат с Общите условия, приемате ги и се задължавате да ги спазвате. Общи условия за покупко-продажби през уебсайта за електронна търговия moderendom.com Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за покупко-продажба между „Елнита” ООД, от една страна, и ПЪЛНОЛЕТНИТЕ лица съгласили се с настоящите Общи условия, наречени по-долу за краткост “Клиенти”, от друга, във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите чрез moderendom.com стоки и услуги, предоставяни чрез  НАСТОЯЩИЯ уебсайт. I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА 1.  „Eлнита” ООД е търговското дружество, пререгистрирано в Търговския регистър на Република България с ЕИК, със седалище и адрес на управление в БЪЛГАРИЯ, област София, община София,  гр. София, 1000, ул.”Христо Максимов” 19, тел.: 0884850016, адрес на електронна поща: moderen_dom@abv.bg, което предоставя услуги и осъществява продажба на стоки от разстояние посредством администрирания от него уебсайт за електронна търговия moderendom.com. “Елнита” ООД е лице, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер по ЗДДС: BG121812187 II. ЛЕГАЛНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ДЕФИНИЦИИ 1. С настоящото собственика  на настоящия уеб сайт  декларира, а Клиента се съгласява, че описаните по – долу изрази  имат следното значение, а именно: 1.1. „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. 1.2. moderendom.com (http://www.moderendom.com/) е уебсайт за електронна търговия - виртуален информационен ресурс в Интернет за предоставяне на услуги и продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента и осъществяване на контакт с Клиента по заявен от същия телефон. 1.3. „Клиент” е дееспособно пълнолетно физическо лице или юридическо лице, коeто сe е  регистриралo в moderendom.com или е направило поръчка за закупуване на стоки през сайта moderendom.com и е съгласно с настоящите Общи условия. 1.4. „Потребителско име” е посочен от Клиента при регистрацията му в moderendom.com електронен пощенски адрес, посредством които той се индивидуализира в moderendom.com. 1. 5. „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможност за достъп до клиентския му профил, за извършване на валидни заявки за покупка на предлаганите в moderendom.com стоки и за достъп до услуги, за ползването на които се изисква регистрация. 1.6. „Клиенстки профил” е обособена част в moderendom.com, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и при ползване на предоставяните посредством уебсайта moderendom.com услуги и съхранявана от Елнита. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията или в по-късен момент, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от moderendom.com, да променя паролата си за достъп и др. 1.7.  „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак. 1.8. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента. 1.9. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси без включени разходи по доставката. 1.10. „Случайно събитие” е непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно. 1.11. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. 1.12. „Информационна система” („Система”) е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни. 1.13. „IP Адрес” е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа. 1.14. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия. 1.15. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. 1.16. „Интернет страница” („Страница”) е съставна и обособена част от уебсайт.1.17. „Електронна поща” е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през Интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи. III. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ Регистрация 2.1. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите във moderndom.com стоки, Клиентът следва предварително да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация (регистрационна форма), достъпна в реално време (online) в Интернет на страниците на moderendom.com и да изрази съгласие с настоящите Общи условия, по начина, описан вт. 3.1. от настоящите общи условия. 2.2.  При попълване на регистрационната форма по ал. 1, Клиентът е длъжен да предостави точни, пълни и верни данни относно самоличността си, точния си адрес, валиден адрес на електронна поща и другите изискуеми от регистрационната форма на moderendom.com данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. 2.3. В случай, че Клиент на moderendom.com предостави неверни данни или не отрази настъпили промени в предоставените от него данни в срока по предходната алинея, Елнита има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. 2.4. Преди извършване на изявлението по чл. 4, ал. 1 Клиентът може свободно да поправя въведената от него в регистрационната форма по ал. 1 информация. Съгласие с Общите условия 3.1. Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” и натискане на виртуалния бутон „Продължи”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра, ползван от Елнита-ООД, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Елнита- ООД може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. При регистрация на Клиент – юридическо лице, изявлението по ал. 1 се извършва от законния му представител. 3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес http://www.moderendom.com/shop по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. 3.3. След изразяване на изрично съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез moderendom.com стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва. 3.4. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице или на лице поставено под запрещение, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на Елнита - ООД и на трети лица при регистрацията, при извършване на заявки за закупуване на предлагани в volta.bg стоки или при ползване на други услуги, достъпни през уебсайта volta.bg. Парола и потребителско име 4.1. При регистрацията си Клиентът посочва потребителско име и парола за достъп до клиентския си профил в moderendom.com. 4.2. Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на потребителското име и паролата си, както и да не прави достояние на трети лица потребителското име и паролата си и да уведомява незабавно Елнита - ООД в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му. 4.3. С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, клиентът следва да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход/exit”. Промени в Общите условия 5.1. Доколкото предлаганите чрез moderendom.com стоки и услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Елнита - ООД. 5.2. При извършване на промени в Общите условия, Елнита - ООД се задължава да уведоми Клиента като изпрати на посочения от него адрес на електронна поща или публикува на видно място в moderendom.com или в клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях. 5.3. Ако в рамките на срока по ал. 2 Клиентът не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. 5.4. Ако Клиентът заяви, че отхвърля промените, се счита, че договорът по чл. 8 се прекратява автоматично с получаване на изричното изявление за отхвърляне. Изявлението за отхвърляне следва да бъде изпратено до Елнита – ООД по електронна поща на адрес: moderen_dom@abv.bg. 5.5. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Елнита - ООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по ал. 2 заявка за покупка на стока, като правоотношенията по приетата заявка ще продължат  да се развиват на плоскостта на  общите условия валидни към момента на потвърждаване на заявката, освен ако законодателството  не предвижда друго. Приложно поле 6. Настоящите Общи условия не се прилагат за услуги, за които има отделни правила, както и за отношенията между Клиента и трети лица, с които Клиентът се е свързал, използвайки услугите на Елнита - ООД. IV. ПОКУПКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ Предмет 7.1. Елнита – ООД предоставя на Клиента възможност след регистрация да закупува предлаганите в moderendom.com стоки чрез извършване на заявка за покупка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване със и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в moderendom.com изисквания и условия, свързани с покупко-продажбата на конкретни стоки. 7.2. Елнита - ООД предоставя и комплекс от ресурси и услуги, достъпни за всички потребители на уебсайта moderendom.com, независимо дали са регистрирани като Клиенти или не. 7.3. Доколкото предоставяните от Елнита - ООД услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от Елнита – ООД . Сключване на договора 8.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 3, ал. 1. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща и телефон. 8.2. След сключване на договора Елнита – ООД незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 3.1 като изпраща съобщение до посочения от Клиента при регистрацията му адрес на електронна поща, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция (включително адрес на електронна поща) с Елнита - ООД. 8.3. Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор в срок 7 (седем) дни от сключването му. В този случай Клиента се задължава да възстанови сумата от направените транспортни разходи за връщането на стоката. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до Елнита – ООД по електронна поща на адрес: modern_dom@abv.bg. 8.4. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока. Публикуване на информация за стоките в moderendom.com 9.1. Елнита – ООД публикува в moderendom.com описание на основните характеристики на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и информация относно пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, срока за доставка на заявената стока (ако е различен от общия срок за доставка, предвиден в настоящите Общи условия). 9.2. Елнита - ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката. Публична покана 10.1. Публикуването на основните характеристики и на цената на стока в moderendom.com е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях по описания в чл. 12 начин, като стоката се достави на указания  от Клиента адрес в пределите на Р България. 10.2. Елнита - ООД не приема заявки и не доставя стоки извън пределите на Р България. Заявка за покупка 11.1. Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в moderendom.com стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страниците на moderendom.dom и натисне виртуалния бутон “Вход”. 11.2. Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: • определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Добави в количката”, обозначен срещу съответна стока; • след нaбирането на желаните стоки в количката се натиска бутон “Поръчай” и се въвежда на адреса за доставка, определяне на допълнителни условия към заявката в полето „Забележка”, данни за гаранционна карта и данни за фактура;• избиране начин на доставка и плащане на продажната цена на стоката; • повторно потвърждение на заявката от бутона „Изпрати”. 11.3. Заявката за покупка на стока от moderendom.com се счита за завършена след натискане на бутона “Изпрати”. До този момент Клиентът има възможност да преглежда и променя заявените от него стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната заявка. 11.4. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Елнита - ООД не възниква задължение за нейното изпълнение. 11.5. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността и на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща. 11.6. Заявка, в която не е посочен валиден телефон за връзка в рамките на Република България, няма да бъде обработвана от Елнита - ООД и не следва да породи, каквито и да било задължения за същото Дружество! Потвърждаване получаването на заявката 12.1. Заявка за покупка се приема от Елнита - ООД чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща, което съдържа: а). наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция на Елнита - ООД (включително адрес на електронна поща) и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия; б). информация за заявената стока; в). продажната цена на стоката с включени в нея всички данъци и такси; г). стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка; д). избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка; e). срока, в който след проверка на наличността на заявената стока Елнита - ООД ще потвърди валидността на заявката; ж). срока за доставка на заявената стока, ако същият се различава от сроковете, установени в настоящите Общи условия. 12.2. При липса на възможност за изпълнение на задълженията на Елнита - ООД, поради това, че не разполага със заявената за закупуване стока, в срока по ал. 1, б. „ж” Елнита - ООД уведомява Клиента за изчерпването й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща. В тези случаи ако клиентът е  заплатил изцяло или частично продажната цена,  Елнита - ООД възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на заявената стока. Цени 13.1. Всички цени в moderndom.com са обявени в български левове и с включен данък върху добавената стойност. 13.2. Указаните в moderendom.com цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка. 13.3. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка на същата по начина, описан в чл. 11. Начини на плащане 14.1. Цената по чл. 13 и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини: а). в брой в който и да е от магазините на Елнита - ООД; б). по банков път на посочена от Елнита - ООД сметка; в). чрез системата за електронни плащания ePay.bg; г). чрез наложен платеж  д). по всеки друг указан в Интернет страниците на moderendom.com начин. 14.2. Клиентът заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, при условие, че такива се дължат / в зависимост от мястото на доставка/,  както следва: а).в случаите по ал. 1, б. „а” и „г” – в момента доставката; б). в случаите по ал. 1, б. „б” или „в” – в срок до 3 (три) работни дни от подаване на заявката; в). в случаите по ал. 1, б. „д” – съобразно сроковете, указани на съответната Интернет страница. Доставка 15.1. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка: а). в срок до 3 работни дни от потвърждаване валидността на заявката по чл. 12, ал. 5 - за градовете София, Добрич, Карлово, Сливен, Оряхово, Каварна и Балчик; б). в срок до 7 работни дни от потвърждаване валидността на заявката по чл. 12, ал. 5 - за територията на Република България, извън случаите по б. „а”; в). в посочения в съответната Интернет страница и в съобщението по чл. 12, ал. 1 срок – за случаите извън б. „а” и „б”; 15.2. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. 15.3. Елнита - ООД не приема заявки и не извършва доставки извън границите на Р България. Проследяване на пратка 16. Елнита – ООД  се задължава да следи придвижването на стоките след предаването им на куриерската компания. Потребителят има право да бъде информиран за местоположението на пратката, както и оставащото време до доставката. В случай на забавяне на доставката по вина на куриерската компания Елнита - ООД се задължава да уведоми потребителят веднага щом бъде получен сигнал за забавяне от страна на куриерската компания. Предаване на стоката 17.1. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента, при условие, че това лице се легитимира с надлежните документи като  пълномощник с нотариално заверено пълномощно  или представляващ Клиента- юридическо лице. 17.2. При предаване на стоката Клиентът или лицето по ал. 1 подписват придружаващите я документи. 17.3. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Елнита - ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. Отказ от получаване на пратката 18.1. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато: а). доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед; б). при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена; в). цената, предявена на Клиента за заплащане, не съответства на дължимата цена; или г). не е спазен срокът за доставка. 18.2. При условията на ал. 1, б. „а”, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Елнита - ООД като доставката става за сметка на Елнита - ООД. 18.4. В случай на упражняване правото по чл. 8, ал. 3 Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й по време на срока по чл. 8, ал. 3. Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид и да са в неразопакован вид, да не липсват опаковки, документация, трайни носители, да не бъде инсталирана операционна система, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват лицензационните стикери, както и компоненти от стоката. 18.5. Елнита - ООД възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на съответната стока до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото по чл. 8, ал. 3 /във връзка  с  Чл. 55. ал.6 от ЗЗП/ или някое от правата си по ал. 1 или 2 от настоящия член. Елнита - ООД не дължи изплащането на лихви или неустойки върху върнатата в горния срок  сума. V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА Прекратяване на договора 19.1. При прекратяване на договора Елнита - ООД заличава клиентския профил и паролата за достъп до него. 19.2. Клиентът може по всяко време да поиска от Елнита - ООД заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите продажна цена и разходи за доставка. 19.3. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: а). преустановяване на дейността на Елнита - ООД; б). прекратяване поддържането на moderendom.com; или в). в други предвидени в закона случаи. Разваляне на договора 20. Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично писмено  предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора. Нерегистрирани ползватели 21. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ползвателите на уебайта moderendom.com, които не са извършили регистрация по описания в чл. 2 начин („нерегистрирани ползватели”), като техните права са ограничени до ползване и достъп до информационните услуги и ресурси на уебсайта moderendom.com и други услуги, определени от Елнита - ООД за достъпни за нерегистрирани ползватели. VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ Права и задължения на Елнита – ООД. Елнита – ООД се задължава: а). да прехвърли на Клиента собствеността на заявената стока; б). да достави в срок заявената стока; в). да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения. 22.2. Елнита - ООД има право: а). да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му; б). да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Елнита - ООД, включително да поставя такива електронни препратки и рекламни банери в клиентския профил на Клиента; в). да изпраща търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. 22.3. Елнита - ООД няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и moderendom.com, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Елнита - ООД не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Елнита - ООД (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.). 22.4. Елнита - ООД няма задължението да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Клиента при ползване на услугите, предоставяни чрез moderendom.com. 23.1. Елнита - ООД си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез volta.bg, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в moderendom.com и/или в клиентския профил на Клиента. 23.2. Елнита - ООД има право по всяко време по своя преценка да спира достъпа до и/или да премахва мнения, коментари, изображения и други материали, публикувани в moderendom.com от Клиента, когато последният ползва услугите, предоставяни чрез moderendom.com в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, публикуваните на Интернет страницата на услугата правила, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми. Права и задължения на Клиента 24.1. Клиентът се задължава: а). да посочи точен и валиден адрес на електронна поща, телефон, както и точен и валиден адрес за доставка при подаване на заявка за покупка на стока; б). да плати цената на заявената от него стока и разходите по доставката; г). да получи стоката; д). да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. 24.2. Клиентът има право на: а). достъп в режим онлайн до moderendom.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Елнита - ООД. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола. б). достъп до и корекция в режим онлайн на личните си и други данни, въведени в при регистрацията му или след това в). отказ от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор при условията на чл. 5, ал. 3 от настоящите Общи условия и на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Чл. 5, ал. 3 не се прилага за индивидуални договори, сключени във връзка със заявка за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от Клиента или за доставка на вестници, списания и други периодични издания, както и в други случаи, предвидени в закона. 24.3. Клиентът се задължава при ползване на moderendom.com: а). да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; б). да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително права на интелектуална собственост; в). да уведомява незабавно Елнита - ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на moderendom.com; г). да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват moderendom.com, както и да не използва moderendom.com по начин, предизвикващ отказ от услугите (“denial of service”); д). да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в moderendom.dom и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; е). да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица; ж). да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. 24.4. При публикуване на мнения, коментари, изображения и видео файлове съгласно чл. 10 Клиентът се задължава да не разполага на сървъра, ползван от Елнита - ООД, да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица, включително чрез публикуване на електронни препратки към съответни сайтове или ресурси, информация, данни, текст, файлове, фотографии, графики, съобщения, както и всякакви други материали: а). противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; б). съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; в). с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави; г). които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Елнита - ООД; д). чието съдържание нарушава права или свободи на човека; е). представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация; ж). които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото; з). нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица. 24.5. При неспазване на задълженията по ал. 3 и 4 Елнита - ООД има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил и до съответната информация или материали, разположени или направени достъпни от Клиента на Интернет страниците на moderendom.com, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по ал. 3 и 4 от страна на Клиента. В тези случаи, Елнита - ООД има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение. Обезщетения 25.1. Клиентът е длъжен да обезщети Елнита - ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Клиентът е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползуване на предоставените от Елнита - ООД услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката. 25.2. Вън от горното, Клиентът се задължава да обезщети Елнита - ООД за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия. 25.3. Елнита - ООД е длъжен да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от Елнита – ООД умишлено или при проявена груба небрежност. VII. ГАРАНЦИОННО И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 26. Гаранционно обслужване С всяка поръчка за стоки подлежащи на гаранционно обслужване Елнита - ООД издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове. Гаранцията губи валидност: а). при изгубена гаранционна карта; б). при опит за ремонт от неоторизиран сервиз; в). при повреди причинени от неправилна експлоатация; г). при нарушаване на физическата цялост на изделието; д). при химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта; е). при настъпването на изрично упомената в гаранционната карта условия; Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието. Продуктите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Задълженията на Елнита - ООД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. VIII. ЗАКРИЛА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И АВТОРСКИТЕ ПРАВА Лични данни 27. Елнита - ООД има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиентът може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, адрес на електронна поща и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си по чл. 2 и всяка друга, която същия въвежда или предо
Продължете